Πρόσκληση ημερίδας 6ης Μαίου Πρόγραμμα ημερίδας 6ης Μαίου Βιβλίο περιλήψεων ημερίδας 6ης Μαίου

Χώρες μέλη

Η Ευρωπαϊκή εγκατάσταση ακτινοβολίας synchotron είναι μια μη κερδοσκοπική Γαλλική ιδιωτική εταιρεία που έχει ως βάση της διακυβερνητικές συμφωνίες. Το ESRF υποστηρίζεται σήμερα από 13 χώρες μέλη και 9 επιστημονικά συνεργαζόμενες χώρες. Κάθε χώρα μέλος κατέχει τουλάχιστον το 4% των μετοχών της εταιρείας του ESRF. Οι συνεργαζόμενες χώρες (ποσσοτό συμμετοχής μεταξύ 1 και 4%) καθώς και οι μεσοπρόθεσμά συνδεδεμένες χώρες (ποσοστό συμμετοχής έως 1%) αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% του εταιρικού μεριδίου του ESRF.

Αντιπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στο ESRF συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το παρόν και το μέλλον της δομής. Στις χώρες-μέλη του ESRF, εκτός από τις ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, περιλαμβάνονται χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία, καθώς επίσης και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία, αλλά και εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως το Ισραήλ, η Ινδία και η Ν. Αφρική.

Εκτός της ανεξάρτητης συμμετοχής, μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος του ESRF και μέσω σύμπραξης με όμορες χώρες, ενισχύοντας παράλληλα ερευνητικούς και αναπτυξιακούς δεσμούς. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα των χωρών Βελγίου - Ολλανδίας, Τσεχίας- Ουγγαρίας - Σλοβακίας και Δανίας - Φινλανδίας - Νορβηγίας - Σουηδίας, οι οποίες έχουν δημιουργήσει κοινοπραξίες για να μοιράζονται το κόστος και τα οφέλη της συμμετοχής.

Ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας στην δομή μοιράζεται και ο χρόνος μέτρησης με την χρήση ακτίνων-Χ στους διαθέσιμους πειραματικούς σταθμούς (beamlines) της εγκατάστασης. Η συμμετοχή στα λοιπά προγράμματα (εκπαίδευση, έρευνα και ανάπτυξη) που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της δομής παρέχεται σε όλες τις χώρες μέλη ανεξάρτητα του ύψους συμμετοχής κάθε χώρας.

Με την υποστήριξη / Υπό την αιγίδα

© 2022 All rights reserved | Design by W3layouts modified by Sebastian